Ενίσχυση των σημερινών και επίδοξων καλλιτεχνών μέσω της ανάπτυξης ψηφιακών δεξιοτήτων και ικανοτήτων

header_img
header_img

01

Ομάδα-στόχος

ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ

Τρέχοντες και επίδοξοι καλλιτέχνες/εργαζόμενοι στον τομέα του πολιτισμού, ιδίως γυναίκες και άτομα από ευάλωτες ομάδες (συμπεριλαμβανομένων των μεταναστών/προσφύγων, των μακροχρόνια ανέργων, όσων ζουν σε απομακρυσμένες περιοχές, των μελών της κοινότητας LGBTQI κ.λπ.)

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΟΜΑΔΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ

Εκπαιδευτές ενηλίκων και μη τυπικής εκπαίδευσης/εκπαιδευτές που εργάζονται με τις παραπάνω ομάδες. Οργανισμοί-εταίροι και σχετικοί ενδιαφερόμενοι φορείς, όπως ιδρύματα εκπαίδευσης ενηλίκων και μη τυπικής εκπαίδευσης, οργανώσεις που εργάζονται με ευάλωτες ομάδες, ΜΚΟ, πολιτιστικές και καλλιτεχνικές ενώσεις, φεστιβάλ, ιδρύματα ΕΕΚ, οργανώσεις νεολαίας, ιδρύματα και εταιρείες τέχνης, γκαλερί τέχνης, θέατρα κ.λπ. Το ευρύτερο κοινό και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στις χώρες εταίρους και σε ολόκληρη την ΕΕ.

target-group
project-description

02

Περιγραφή του έργου

Το έργο DIGI Helicon EU στοχεύει στη στήριξη του πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα (CCS), ο οποίος αποτελεί ζωτική αγορά για την ΕΕ από άποψη απασχόλησης, προστιθέμενης αξίας και κύκλου εργασιών. Ο τομέας αυτός συμβάλλει επίσης στην ένταξη, την κοινωνική συνοχή και την ευεξία.

Η πανδημία COVID-19 είχε σημαντικό αντίκτυπο στον CCS στην Ευρώπη, αναδεικνύοντας την ευπάθεια των μεσαίων πόλεων της Νότιας Ευρώπης. Ωστόσο, η κρίση επιτάχυνε επίσης τις υπάρχουσες τάσεις, όπως η ανάπτυξη των ψηφιακών δικτύων και η εμφάνιση νέων συλλογικών και ατομικών συμπεριφορών.

Το Digi Helicon φέρνει σε επαφή τις βιομηχανίες των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και των CCS για να διευκολύνει την πρόσβαση των καλλιτεχνών στη διαδικτυακή αγορά. Στόχος του έργου είναι να βοηθήσει τους καλλιτέχνες να αξιοποιήσουν τις υπάρχουσες δεξιότητές τους και να αναπτύξουν περαιτέρω ικανότητες με βάση τις προτιμήσεις και τις ανάγκες του κοινού.

Οι συνδέσεις μεταξύ της καλλιτεχνικής δραστηριότητας και της ψηφιακής τεχνολογίας δημιουργούν νέα είδη δημιουργικών κοινοτήτων και μορφών δημιουργίας. Είναι απαραίτητο να αναπτυχθούν οι απαραίτητες ψηφιακές δεξιότητες στον τομέα της τέχνης, ιδίως δεδομένης της ταχείας ανάπτυξης και διάδοσης της ψηφιακής τεχνολογίας τα τελευταία 30 χρόνια.

Αν και πολλοί καλλιτέχνες, ιδίως νέοι, συχνά δέχονται απλήρωτη εργασία, το Digi Helicon στοχεύει να τους υποστηρίξει στην εξεύρεση μιας θέσης στην αγορά εργασίας.

03

Στόχοι

Στόχος του έργου είναι να ενδυναμώσει τους τρέχοντες και τους επίδοξους καλλιτέχνες, με ιδιαίτερη έμφαση στις ευάλωτες ομάδες και τις γυναίκες, αναπτύσσοντας τις ψηφιακές τους δεξιότητες. Για να το επιτύχουμε αυτό, έχουμε διαμορφώσει σύνολα γενικών και ειδικών στόχων.

ΠΡΟΣΈΓΓΙΣΗ ΠΛΑΙΣΊΟΥ:

Ανάπτυξη καινοτόμου υλικού για καλλιτέχνες & εκπαιδευτές ενηλίκων

Προώθηση της επιχειρηματικότητας & της απασχολησιμότητας των καλλιτεχνών

Παροχή ευέλικτων ευκαιριών επιμόρφωσης

Προώθηση του διαπολιτισμικού διαλόγου & της κοινωνικής ένταξης

activities-img

04

Δραστηριότητες

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΆΦΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΏΝ ΑΝΑΓΚΏΝ & ΤΩΝ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΏΝ ΤΆΣΕΩΝ ΌΣΟΝ ΑΦΟΡΆ ΤΗΝ ΨΗΦΙΟΠΟΊΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΉΣ ΈΚΦΡΑΣΗΣ

Αυτό θα οδηγήσει σε έξι εθνικές εκθέσεις, το “Οι καλλιτέχνες ψηφιοποιούνται: Aspire to Inspire”, καθώς και την “Προσαρμοσμένη μεθοδολογία ανάπτυξης ικανοτήτων”.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΌ ΜΆΘΗΜΑ ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΤΈΧΝΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΌΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΌ

Η ανάπτυξη μιας φιλικής προς το χρήστη διαδικτυακής πλατφόρμας και ενός ανοικτής πρόσβασης, σπονδυλωτού και ασύγχρονου διαδικτυακού μαθήματος για την αύξηση των ψηφιακών δεξιοτήτων των καλλιτεχνών και την κάλυψη των κενών που έχουν εντοπιστεί.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΑ ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΏΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΌΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΏΝ ΣΤΗ ΧΡΉΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΎ ΜΑΘΉΜΑΤΟΣ

Η δραστηριότητα αυτή θα δημιουργήσει μια δεξαμενή εκπαιδευμένων και ανεπτυγμένων εκπαιδευτικών για τα θέματα, οι οποίοι γνωρίζουν πώς να χρησιμοποιούν το διαδικτυακό μάθημα και λειτουργούν ως μέντορες για τους καλλιτέχνες.

ΕΘΝΙΚΆ ΕΡΓΑΣΤΉΡΙΑ ΜΕ ΠΡΟΤΕΡΑΙΌΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΓΥΝΑΊΚΕΣ ΚΑΛΛΙΤΈΧΝΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΥΆΛΩΤΟΥΣ ΚΑΛΛΙΤΈΧΝΕΣ

Σε κάθε ένα από αυτά θα συμμετέχουν 15-20 καλλιτέχνες και πολιτιστικοί επιχειρηματίες που προέρχονται από διάφορους πολιτιστικούς και καλλιτεχνικούς τομείς, αλλά θα δώσουν προτεραιότητα στις γυναίκες και τους ευάλωτους καλλιτέχνες.

ΚΑΘΟΔΉΓΗΣΗ ΑΠΌ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΈΣ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΌΜΕΝΟΥΣ ΦΟΡΕΊΣ

Με τακτική καθοδήγηση και υποστήριξη των συμμετεχόντων στο εργαστήριο ώστε να εφαρμόσουν τις νεοαποκτηθείσες δεξιότητες και γνώσεις τους στην πράξη.

ΈΝΑΝ ΕΙΚΟΝΙΚΌ ΕΚΘΕΣΙΑΚΌ ΧΏΡΟ

Για νυν και επίδοξους καλλιτέχνες να παρουσιάσουν το έργο τους.

ΕΘΝΙΚΈΣ ΗΜΈΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΌΡΗΣΗΣ

Συμμετοχή σε 5 εθνικές ημέρες πληροφόρησης στις 6 χώρες εταίρους για τη διάδοση της ευαισθητοποίησης σχετικά με το έργο.