Bekrachtiging van huidige en aspirant-artiesten door de ontwikkeling van digitale vaardigheden en competenties

header_img
header_img

01

Doelgroep

PRIMAIRE DOELGROEPEN

Huidige en aspirant-artiesten/culturele werkers, vooral vrouwen en mensen uit kwetsbare groepen (inclusief migranten/vluchtelingen, langdurig werklozen, mensen die in afgelegen gebieden wonen, leden van de LGBTQI-gemeenschap, enz.).

SECUNDAIRE DOELGROEPEN

Volwassenenonderwijs en niet-formeel onderwijs/trainers die met bovengenoemde groepen werken. Partnerorganisaties en relevante belanghebbenden zoals instellingen voor volwassenenonderwijs en niet-formeel onderwijs, organisaties die werken met kwetsbare groepen, ngo’s, culturele en kunstverenigingen, festivals, instellingen voor beroepsonderwijs en -opleiding, jongerenorganisaties, kunststichtingen en -bedrijven, kunstgalerijen, theaters, enz. publiek en media in de partnerlanden en in de hele EU.

target-group
project-description

02

Projectbeschrijving

Het DIGI Helicon EU-project heeft tot doel de culturele en creatieve sector (CCS) te ondersteunen, een vitale markt voor de EU in termen van werkgelegenheid, toegevoegde waarde en omzet. De CCS draagt ook bij aan inclusie, sociale cohesie en welzijn.

De COVID-19-pandemie heeft een aanzienlijke impact gehad op de CCS in Europa, wat de kwetsbaarheid van middelgrote steden in Zuid-Europa benadrukt. De crisis heeft echter ook bestaande trends versneld, zoals de groei van digitale netwerken en de opkomst van nieuw collectief en individueel gedrag.

Digi Helicon brengt de informatie- en communicatietechnologieën (ICT) en de CCS-industrie samen om de toegang van artiesten tot de online markt te vergemakkelijken. Het project heeft tot doel artiesten te helpen hun bestaande vaardigheden te benutten en verdere competenties op te bouwen op basis van de voorkeuren en behoeften van het publiek.

De verbindingen tussen artistieke activiteit en digitale technologie creëren nieuwe soorten creatieve gemeenschappen en creatievormen. Het is essentieel om de noodzakelijke digitale vaardigheden in de kunstsector te ontwikkelen, vooral gezien de snelle ontwikkeling en inzet van digitale technologie in de afgelopen 30 jaar.

Hoewel veel kunstenaars, vooral jongeren, vaak onbetaald werk accepteren, wil Digi Helicon hen ondersteunen bij het vinden van een plek op de arbeidsmarkt.

03

Doelstellingen

Het doel van het project is om huidige en toekomstige kunstenaars, met bijzondere aandacht voor kwetsbare groepen en vrouwen, in hun kracht te zetten door hun digitale vaardigheden te ontwikkelen. Om dit te bereiken hebben we sets van algemene en specifieke doelstellingen geformuleerd.

KADERAANPAK

Innovatief materiaal ontwikkelen voor kunstenaars en volwasseneneducatie

Het ondernemerschap en de inzetbaarheid van kunstenaars bevorderen

Het bieden van flexibele, bijscholingsmogelijkheden

De interculturele dialoog en sociale integratie bevorderen

activities-img

04

Activiteiten

VERDIEPING IN KAART LEREN VAN LEERBEHOEFTEN EN TOEKOMSTIGE TRENDS INZAKE DE DIGITALISERING VAN ARTISTIEKE EXPRESSIE

Dit zal leiden tot zes Nationale Rapporten, het handboek “Artists Go Digital: Aspire to Inspire” en de “Capaciteitsopbouwmethodiek op maat”.

ONLINE CURSUS VOOR KUNSTENAARS EN CULTUREEL ARBEIDERS

De ontwikkeling van een gebruiksvriendelijk online platform en een open access, modulaire en asynchrone online cursus om de digitale vaardigheden van kunstenaars te vergroten en de vastgestelde hiaten te overbruggen.

ACTIVITEIT TRAIN DE TRAINERS OM DOCENTEN TE BIJSCHOUWEN OVER HET GEBRUIK VAN DE ONLINE CURSUS

Deze activiteit zal een pool creëren van getrainde en bijgeschoolde docenten over de onderwerpen, die weten hoe ze de online cursus moeten gebruiken, en die optreden als mentoren voor de artiest.

NATIONALE WORKSHOPS VOOR VROUWELIJKE KUNSTENAARS EN KWETSBARE KUNSTENAARS

Bij elk project zullen 15-20 kunstenaars en culturele ondernemers betrokken zijn, afkomstig uit een diversiteit aan culturele en artistieke sectoren, maar met prioriteit voor vrouwen en kwetsbare kunstenaars.

BEGELEIDING DOOR TRAINERS EN BELANGHEBBENDEN

Met regelmatige begeleiding en ondersteuning van de deelnemers aan de workshop om hun nieuw verworven vaardigheden en kennis in de praktijk te brengen.

EEN VIRTUELE TENTOONSTELLINGSRUIMTE

Voor huidige en aspirant-kunstenaars om hun werk te presenteren.

NATIONALE INFODAGEN

Deelname aan 5 Nationale infodagen in de 6 partnerlanden om het project onder de aandacht te brengen.